IO3: Określenie struktury kursu

Celem rezultatu IO3, za który odpowiada Uniwersytet w Antwerpii, jest opracowanie kursu w oparciu o wyniki uzyskane w ramach IO1 i IO2 (określenie profilu zawodowego audiodeskryptora, w tym kompetencji i umiejętności). W ramach tego etapu opracowana zostanie struktura kursu, który będzie miał charakter modułowy. Treści zawarte w każdym module będzie można wykorzystywać do nauczania audiodeskrypcji w różnych kontekstach, zarówno na uczelniach wyższych, jak i w firmach podczasszkoleń wewnętrznych. Ponadto poszczególne moduły będą mogły być wykorzystywane łącznie lub oddzielnie, w zależności od indywidualnych potrzeb użytkowników. Kurs będzie zaprojektowany w taki sposób, aby możliwe było zdalne nauczanie AD oraz uzupełnienie tradycyjnego nauczania o zajęcia prowadzone na odległość. Będzie on obejmował różne rodzaje AD (w tym audiodeskrypcję filmową, muzealną, teatralną, a także stworzoną na potrzeby innych wydarzeń na żywo i wydarzeń kulturalnych). Kurs będzie przewidywał tematy takie jak semiotyka AD, ocena potrzeb odbiorców AD, analiza kontekstów AD, tworzenie skryptów AD, zarządzanie pracą przy tworzeniu AD, a także znajomość technik produkcji. Efektem niniejszego IO będzie graficzne opracowanie struktury kursu, uwzględniające poszczególne moduły i elastyczność ich wykorzystania. Ponadto sporządzony zostanie raport dokładnie omawiający zaproponowaną strukturę (i uzasadniający poszczególne wybory), jej funkcjonalność, efekty kształcenia poszczególnych modułów, a także różne sposoby wdrożenia kursu. Opracowany zostanie także protokół opisujący, w jaki sposób kurs i jego materiały mogą zostać udostępnione osobom z dysfunkcją wzroku, które chcą uczestniczyć w dostarczaniu usług AD.

BACK / NEXT

Advertisement