IO2: Określenie profilu zawodowego audiodeskryptora

Partnerem odpowiedzialnym za IO2 jest Uniwersytet w Trieście (UNITS). Opracowanie profilu zawodowego audiodeskryptora, obejmującego umiejętności i kompetencje, będzie logicznym następstwem rezultatu IO1 oraz będzie kluczowe dla dalszych etapów projektu, w szczególności dla określenia struktury kursu (IO3). Mimo iż AD jest dostępna – w różnym zakresie – w kilku krajacheuropejskich (ADLAB 2012), poza ścisłymi kręgami zawodowymi niewiele wiadomo o tej profesji – kim są audiodeskryptorzy, ilu ich jest, czy byli kształceni w tym kierunku, a jeśli tak, to w jaki sposób. Powyższe kwestie są istotne, biorąc pod uwagę wpływ, jaki teksty AD mogą mieć na użytkowników, a także zapotrzebowanie na wysokiej jakości opisy dla różnych typów tekstów audiowizualnych (kino, telewizja, wydarzenia na żywo, muzea i galerie sztuki itp.). Prace nad opracowaniem profilu zawodowego audiodeskryptora obejmować będą przegląd literatury, w tym aktualnych wytycznych do tworzenia AD, a także konsultacje z zawodowymi audiodeskryptorami oraz, co ważne, z użytkownikami AD, w formie wywiadów częściowo ustrukturyzowanych. Chcemy w szczególności uzyskać informacje na temat dotychczasowego szkolenie audiodeskryptorów, czego w takim szkoleniu brakuje, na czym się skupia, a także jakim kompetencjom należy poświęcić więcej uwagi. Wyniki uzyskane w ramach IO2 pozwolą określić, czy są kompetencje, które nie są rozwijane w ramach istniejących kursów (IO1) bądź też takie, o których nie wspomina przeanalizowana literatura. Efekty powyższych prac, oprócz wartości dla uczelni wyższych, będą miały także pośrednie i bezpośrednie skutki dla grup docelowych projektu. Efektem końcowym będzie dokument dokładnie opisujący profil zawodowy audiodeskryptora, który będzie stanowić punkt wyjścia dla opracowania programu szkolenia.

BACK / NEXT

Advertisement