IO1: Ocena obecnychdziałań szkoleniowych w zakresie AD

Za niniejszy rezultat (Intellectual Output – IO) odpowiedzialny będzie Uniwersytet im.Adama Mickiewiczaw Poznaniu. W ramach IO1 ocenie poddane zostaną aktualne działania szkoleniowe w zakresieaudiodeskrypcji (AD). Rezultat IO1 obejmować będzie przegląd obecnych kursów na uczelniach wyższych, a także szkoleń AD realizowanych przez instytucje pozaakademickie. W zakres niniejszego rezultatu wchodzić będą szkolenia dotyczące różnych form zarejestrowanej AD, a także audiodeskrypcji do wydarzeń na żywo. Efektem powyższych prac będzie opracowanie zarysu obecnej sytuacji, co pomoże ustalić punkty wspólne wszystkich programów szkoleniowych, a także brakujące elementy w programie kształcenia zawodowego audiodeskryptora. Celem tego etapu jest analiza obszarów problematycznych w zakresie definicji profilu zawodowego oraz w opracowaniu programu kształcenia audiodeskryptorów. Rezultat ten będzie miał część ilościową i jakościową. Ankieta ilościowa zostanie przygotowana w formie formularza online, o którego wypełnienie poproszeni zostaną nauczyciele AD na uczelniach wyższych oraz w instytucjach pozaakademickich w Europie. Zbierzemy informacje dotyczące liczby i długości szkoleń, ich rodzajów, wielkości grup, sposobów nauczania, ilości teorii i praktyki na kursach oraz sposobów oceny. Następnie dokonamy jakościowego przeglądu szkoleń, który obejmować będzie szczegółową analizę materiałów szkoleniowych udostępnionych przez nauczycieli AD z organizacji partnerskich. Dokładnie przeanalizujemy programy nauczania, materiały teoretyczne i audiowizualne oraz rodzaje ćwiczeń. Ponadto przeprowadzimy pogłębione wywiady z wybranymi nauczycielami w celu dokładniejszego zbadania ich metod dydaktycznych. Efektem analizy opracowanej w ramach tego rezultatu będzie przegląd aktualnych praktyk szkoleniowych w zakresie AD.

BACK / NEXT

Advertisement